Regulamin

Regulamin Nagrody Literackiej GDYNIA

Do pobrania: Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne


§ 1.

Nagroda Literacka Gdynia, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych książek napisanych po polsku oraz autorowi przekładu na język polski, wydanych w Polsce oraz za granicą w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

§ 2.

1. Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Gdyni w wyniku konkursu.

2. Miasto Gdynia jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody.

3. Partnerem Miasta Gdyni w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

4. Miasto Gdynia oraz gminne instytucje kultury upoważnione przez Prezydenta Miasta Gdyni są
właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody.

5. We wszelkich drukach i materiałach graficznych związanych Nagrodą organizator Nagrody oraz jego
partnerzy posługują się następującym zapisem nazwy Nagrody: „Nagroda Literacka GDYNIA”.

§ 3.

1. Powołuje się organ doradczy Prezydenta Miasta Gdyni – Kapitułę Nagrody Literackiej Gdynia,
zwaną dalej „Kapitułą”.

2. Zadaniem Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie
Prezydentowi Miasta Gdyni kandydatów do Nagrody.

3. Kapituła przedstawia Prezydentowi Miasta Gdyni kandydatów do Nagrody w formie protokołu
podpisanego przez minimum 2/3 składu Kapituły.

§ 4.

1. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

1) proza;

2) poezja;

3) eseistyka;

4) przekład na język polski.

2. Laureaci otrzymują statuetkę Nagrody Literackiej Gdynia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł w każdej z kategorii.

3. W przypadku książek autorstwa kilku twórców oraz w przypadku książek przełożonych na język polski przez kilku autorów, nagroda pieniężna zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.

Rozdział 2.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 5.

1. Konkurs, o którym mowa w § 2, składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap – wybranie przez Kapitułę do 5 nominacji w każdej kategorii – do 10 maja danego roku;

2) drugi etap – wybór laureatów spośród nominowanych autorów w każdej kategorii i wręczenie nagród.

2. Ogłoszenie konkursu jest podawane corocznie do publicznej wiadomości na stronach Urzędu Miasta
Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

§ 6.

1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby, które
ukończyły 18 lat, a także:

1) wydawnictwa;

2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;

3) członkowie Kapituły.

2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:

1) osoby będące przedstawicielami organizatora oraz realizatora konkursu;

2) członkowie Kapituły.

§ 7.

1. Zgłoszenia książek do Nagrody można nadsyłać od dnia ogłoszenia kolejnej edycji do 31 stycznia
danego roku, w którym ma być przyznana Nagroda.

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po 31 stycznia danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

§ 8.

1. Zgłoszenia do Nagrody należy przesyłać:

1) pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biuro Marketingu i Promocji Literatury,

ul. Biskupa Dominika 17, 81-402 Gdynia, z dopiskiem: „Nagroda Literacka GDYNIA”

lub:

2) poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Nagrody.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora, w przypadku tłumaczenia – autora przekładu;

2) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;

3) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dziewięć egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody przeznaczonych dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu, które należy przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biuro Marketingu i Promocji Literatury,

ul. Biskupa Dominika 17, 81-402 Gdynia, z dopiskiem: „Nagroda Literacka GDYNIA”.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

§ 9.

1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Gdyni.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, zostaje ogłoszony z wyprzedzeniem na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

§ 10.

Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Gdynia.

Rozdział 3.
Kapituła Nagrody

§ 11.

1. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.

2. Do składu Kapituły może zostać powołanych do ośmiu Członków.

3. Kadencja Członków Kapituły trwa dwa lata.

4. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

§ 12.

1. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci, a także na skutek odwołania z tej funkcji przez Prezydenta Miasta Gdyni.

2. W przypadkach określonych w ust. 1, Prezydent Miasta Gdyni powołuje nowego Członka Kapituły.

§ 13.

1. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres 1 roku.

2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

§ 14.

1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.

3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15.

Wynagrodzenie Członków Kapituły z tytułu udziału w jej pracach ustalane jest corocznie przez
Prezydenta Miasta Gdyni.

§ 16.

W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 3 posiedzenia Kapituły.

§ 17.

Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

§ 18.

1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

§ 19.

Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu
posiedzeń i podejmowanych uchwał.

§ 20.

1. Sekretarz Kapituły jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze
zarządzenia.

2. Do osoby Sekretarza Kapituły mają zastosowanie § 11 ust. 3 i ust. 4, a także § 12.

3. Do obowiązków Sekretarza Kapituły należy:

1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły;

2) protokołowanie obrad Kapituły;

3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.

4. Sekretarz Kapituły nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 21.

Zmian Regulaminu Nagrody dokonuje organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania.