Regulamin

Regulamin Nagrody Literackiej GDYNIA

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem książek do Nagrody Literackiej GDYNIA zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Informujemy, że Regulamin uległ modyfikacji na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2022.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.

Nagroda Literacka GDYNIA, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek napisanych po polsku oraz autorowi przekładu na język polski, wydanych w Polsce oraz za granicą w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

§2.

1. Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Gdyni w wyniku konkursu.
2. Miasto Gdynia jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody.
3. Partnerem Miasta Gdyni w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.
4. Miasto Gdynia oraz gminne instytucje kultury upoważnione przez Prezydenta Miasta Gdyni są właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody.

§3.

1. Powołuje się organ doradczy Prezydenta Miasta Gdyni – Kapitułę Nagrody Literackiej GDYNIA, zwaną dalej Kapitułą.
2. Zadaniem Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gdyni kandydatów do Nagrody.

§4.

1. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
a) proza;
b) poezja;
c) eseistyka;
d) przekład na język polski.

2. Laureaci otrzymują statuetkę Nagrody Literackiej GDYNIA oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł w każdej z kategorii.
3. W przypadku książek autorstwa kilku twórców oraz w przypadku książek przełożonych na język polski przez kilku autorów, nagroda pieniężna zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.

Rozdział 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 1.

1. Konkurs, o którym mowa w § 2, składa się z dwóch etapów:
1) pierwszy etap – wybranie przez Kapitułę do 5 nominacji w każdej kategorii oraz ogłoszenie ich w II kwartale każdego roku;
2) drugi etap – wybór laureatów spośród nominowanych autorów w każdej kategorii i wręczenie nagród.
2.Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy poszczególnych etapów są podawane corocznie do publicznej wiadomości na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej GDYNIA.

§ 2.

1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także:
1) wydawnictwa;
2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;
3) członkowie Kapituły.
2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
1) osoby będące przedstawicielami organizatora oraz realizatora konkursu;
2) członkowie Kapituły.

§ 3.

1. Termin zgłaszania książek upływa 31 stycznia roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po 31 stycznia danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

§ 4.

1. Propozycje do Nagrody należy przesyłać na jeden z niniejszych sposobów:
1) pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biuro Marketingu i Promocji Literatury, ul.
Biskupa Dominika 17, 81-402 Gdynia, z dopiskiem: Nagroda Literacka Gdynia;
2) poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Nagrody Literackiej Gdynia. Link do formularza: link

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora, w przypadku tłumaczenia – autora przekładu;
2) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;
3) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
4) pakiet promocyjny na na nośniku typu pendrive załączony do zgłoszenia, w tym:
a) zredagowaną notkę biograficzną autora [do 1000 znaków];
b) zdjęcie autora w formacie jpg i w rozdzielczości 72 dpi [RGB] i 300 dpi [CMYK];
c) zredagowaną informację promocyjną o książce [do 1800 znaków];
d) wybrany fragment książki, który zostanie wykorzystany w przypadku zdobycia Nagrody do prezentacji publicznej [do 3600 znaków lub jeden wiersz];
e) okładkę książki w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi [CMYK] i 72 dpi [RGB].

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dziewięć egzemplarzy książki zgłaszanej
do Nagrody przeznaczonych dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureatów
konkursu, które należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biuro Marketingu
i Promocji Literatury, ul. Biskupa Dominika 17, 81-402 Gdynia, z dopiskiem: Nagroda Literacka Gdynia.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

5. W przypadku otrzymania nominacji osoba lub instytucja zgłaszająca oraz autor wyrażają zgodę na umieszczenie na okładce książki banderoli Nagrody wraz z informacją o nominacji. Banderole dostarcza organizator konkursu.

6. W przypadku otrzymania nagrody osoba lub instytucja zgłaszająca oraz autor wyrażają zgodę na umieszczenie na okładce książki banderoli Nagrody wraz z informacją o Nagrodzie. Banderole dostarcza organizator konkursu.

§ 5.

Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Prezydenta i Kapitułę, i ogłoszonym z wyprzedzeniem na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej GDYNIA.

§ 6.

Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Gdynia.

 

Rozdział 3. Kapituła Nagrody

§ 1.

1. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.
2. Do składu Kapituły może zostać powołanych do ośmiu Członków.
3. Kadencja Członków Kapituły trwa dwa lata.
4. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

§ 2.

1. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci, a także na skutek odwołania z tej funkcji przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezydent powołuje nowego Członka Kapituły.

§ 3.

1. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres 1 roku.
2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

§ 4.

1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.
3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 5.

Wynagrodzenie Członków Kapituły z tytułu udziału w jej pracach ustalane jest corocznie przez Prezydenta.

§ 6.

W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 3 posiedzenia Kapituły.

§ 7.

Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

§ 8.

1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

§ 9.

Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

§ 10.

1. Funkcję Sekretarza Kapituły pełni Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
2. Do obowiązków Sekretarza Kapituły należy:
1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły;
2) protokółowanie obrad Kapituły;
3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji;
4) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody. 3. Sekretarz Kapituły nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 1.

Zmian Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia dokonuje organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania.