I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin gali „Nagrody Literackiej Gdynia 2020” organizowanej przez Gdyńskie Centrum Kultury oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, zwanej dalej zamiennie Gala lub Wydarzenie.
 2. Gala nie stanowi imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej w rozumieniu przepisu artykułu 3 punkt 1 w zw. z punktem 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).
 3. Regulamin adresowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Gali będą przebywały na terenie Muzeum Emigracji. Każda osoba przebywająca w muzeum w czasie jej trwania, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa przebiegu gali poprzez określenie zasad zachowania się osób biorących udział w Gali i korzystania przez te osoby z obiektu, w którym przeprowadzana jest Gala.
 5. Wstęp do muzeum możliwy jest nie wcześniej niż 45 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Gali.
 6. Po zakończeniu Gali Uczestnicy opuszczą niezwłocznie obiekt – według wskazań Organizatora.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA:

 1. Każdy Uczestnik Gali przy wejściu na obiekt zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19 (wymóg Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych) w związku z działaniami profilaktycznymi oraz poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika Gali temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie dopuszczona do uczestnictwa w Gali i nie zostanie wpuszczona do obiektu. Każda osoba wchodząca do obiektu ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Gali zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w obiekcie, w którym odbywać się będzie Wydarzenie. Uczestnicy mają  obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami. Nie dotyczy widza, który:
 3. a) uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
 4. b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 5. Każdy z Uczestników Gali – od chwili wejścia na Teren muzeum tj. przed, w trakcie, jak również po zakończeniu Gali (a przed jego opuszczeniem), musi pozostać na swoim miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch w przypadku ważnych przyczyn, związanych z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników Gali.
 6. Osoby znajdujące się na Terenie muzeum, obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w gali, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń Ministrów, Rady Ministrów, w związku z pandemią korona-wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19.
 7. Każdy Uczestnik decydując się na udział w Gali, wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację własnego wizerunku przez Gdyńskie Centrum Kultury / Urząd Miasta Gdyni, które dokonają utrwalenia przebiegu Gali m.in. w celach nadawczych w mediach społecznościowych, lub mediach patronackich Nagrody Literackiej Gdynia. Powyższe dotyczy także osób pozostających pod opieką opiekunów.

III. OŚWIADCZENIE

 1. Uczestnik Wydarzenia, decydując się na udział w Gali/wstępując na Wydarzenie, jednoczenie oświadcza że:
 2. według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/nie był/nie była osobą zakażoną wirusem SARS-Co V-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19;
 3. nie ma objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-Co V-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, przez co należy rozumieć, iż nie ma podwyższonej temperatury ciała (gorączki), nie kaszle i nie ma duszności w chwili składania niniejszego oświadczenia;
 4. w ciągu 14 dni poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie przebywał/a w strefie podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 – w kraju lub poza jego granicami oraz nie kontaktował/a się z osobą, która podróżowała lub przebywała w rejonie podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, w którym utrzymuje się rozprzestrzeniona transmisja wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19;
 5. nie miał/a kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-Co V-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, lub którą poddano kwarantannie oraz nie jest poddany/a żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-Co V-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, w tym nie przebywa (nie przebywał/nie przebywała) na kwarantannie, jak również nie jest/ nie był/nie była objęty/a nadzorem epidemicznym.
 1. W przypadku zmiany stanu faktycznego, odnoszącego się do któregoś z ww. pkt A, B, C lub D, Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Organizatora i podjąć niezbędne kroki profilaktyczne i diagnostyczne wg wskazania GIS. Jednocześnie w przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia objawów choroby COVID-19, Uczestnik ten nie weźmie udziału w koncercie (nie zostanie wpuszczony na teren kościoła/dopuszczony do udziału w koncercie) i poinformuje Organizatora niezwłocznie o wystąpieniu tychże objawów.
 1. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Gali objawów choroby COVID-19 w trakcie uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik ten ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Służb Porządkowych, z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa w kwestii kontaktu osobistego, w tym z osobami trzecimi. Osoba ta, wraz z osobami towarzyszącymi, z którymi przybyła na Wydarzenie, opuści Teren Wydarzenia w asyście Służb Porządkowych.

IV. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w ramach:
  1. względów ochrony przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi (np. epidemii korona-wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19);
  2. wypełnienia obowiązku poinformowania m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego/właściwych służb sanitarnych o zagrożeniu zakażeniem korona-wirusem SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19;
  3. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, na który składają się cele związane z przeprowadzeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzania.
 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników koncertu – w powyższych celach, o których mowa w punkcie 1, odpowiednio w lit od „a” do „c”, na podstawie:
  1. przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych sensytywnych (danych dotyczących zdrowia), tj. ważnego interesu publicznego, zgodnie z dyspozycją artykułu 9 ust. 2 lig. „g”;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”c”;
  3. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f”;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

 1. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jakkolwiek ich przekazanie jest niezbędne do udziału w koncercie.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych sensytywnych (danych dotyczących zdrowia), tj. ważnego interesu publicznego, zgodnie z dyspozycją artykułu 9 ust. 2 lig. „g” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w celach wskazanych w punkcie 1a, oraz dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”c” – w celach wskazanych w punkcie 1b – będą przetwarzane przez okres do upływu dwóch tygodni, licząc od dnia udziału Uczestnika Wydarzenia w Wydarzeniu.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w celach wskazanych w punkcie 1c – Uczestnik Wydarzenia ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie, będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub będzie trwał prawnie uzasadniony interes Organizatora.
 4. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia od Organizatora, czy przetwarza on dane, jak również informacji dotyczących tego przetwarzania;
  2. żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. żądania usunięcia danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszenia danych osobowych.
 5. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora.
 6. Organizator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem zdania następnego. Z uwagi m.in. na konieczność zapewnienia sobie przez Organizatora odpowiedniej organizacji prowadzonej przez siebie działalności np. w zakresie infrastruktury informatycznej/technicznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności, dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym, mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. operatorom pocztowym, przewoźnikom (kurierzy), dostawcom usług prawnych, doradczych i księgowych (np. kancelarie prawne, podmioty windykacyjne);
  2. właściwym służbom ze względu na aspekty sanitarno – epidemiczne, w tym: tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Ministrowi Zdrowia, Policji, organom administracji publicznej.
 7. Organizator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podmioty wskazane w punkcie 8 w niniejszym paragrafie, którym są przekazywane dane, podane przez Uczestników Wydarzenia, gwarantują poufność wszelkich przekazanych im danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, o których mowa w niniejszym dziale.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Uczestnika Wydarzenia oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa na terytorium RP, jak również pozostałych regulaminów zaakceptowanych przez nabywców Zaproszeń.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

 

Gdynia, dnia 28.07.2020 roku.